Zaščitne rokavice pred kemikalijami in mikroorganizmi

 

V novem standardu EN ISO 374:2016 so zaščitne rokavice za zaščito pred kemikalijami razdeljene v tri različne tipe glede na njihovo pronicanje.

Kemikalije se lahko absorbirajo skozi kožo in poškodujejo celotno telo

 

Kemikalije lahko dražijo ali celo uničijo kožo. Lahko se absorbirajo in tako povzročijo poškodbe celotnega telesa. Poškodbe so odvisne od vrste, koncentracije in časa izpostavljenosti kemikalijam. Predpis EN 374 opisuje varovalno učinkovitost rokavic proti prodoru kemikalij in mikrooganizmov (kot so virusi, bakterije).

Nov predpis EN ISO 374:2016

Glede na predpis EN ISO 374-1:2016-11 so rokavice za zaščito pred kemikalijami razdeljene v tri različne tipe glede na njihovo pronicanje. Rokavice bodo v prihodnje testirane za 18 namesto 12 testnih kemikalij.

Rokavica se šteje za odporno na kemikalije, kadar indeks zaščite doseže (pronicanje) najmanj razred 2 (čas preboja > 30 Min.) pri 3 od 18 preizkusnih kemikalijah (permacija). Permeacija je čas preboja, ki ga potrebuje nevarna tekočina, da pride v stik s kožo.

 

Novo označevanje zaščitnih rokavic za zaščito pred kemikalijami

 
NOVO: Oznake glede na EN ISO 374:2016
TIP A EN ISO 374-1/ Tip.A

abcdef
Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)
za vsaj 6 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP B EN ISO 374-1/ Tip.B

abc
Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)
za vsaj 3 od 18 preizkusnih kemikalij
TIP C EN ISO 374-1/ Tip.C
Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.)
za vsaj 1 od 18 preizkusnih kemikalij
Prej
Specialna zaščita pred kemikalijami EN 374

abc
Raven zmogljivosti 2 (čas preboja > 30 Min.)
za vsaj 3 od 12 preizkusnih kemikalij
Lažja zaščita pred kemikalijami EN 374
Lažje nepremočjive rokavice z nizko zaščito pred kemičnim tveganjem
Raven zmogljivosti 1 (čas preboja > 10 Min.) za vsaj 1 od 12 preizkusnih kemikalij
To pravi naš specialist  s tega področja:

Opozoriti je treba, da se v praksi razlikujejo vrednosti tabele, še posebej, ker se večina kemikalij, ki se danes uporabljajo kombinira in obstajajo različne koncentracije in stanja. 

 

Seznam preizkusnih kemikalij glede na permeacijo glede na predpis EN374:2016

 
CODA PREIZKUSNA KEMIKALIJA RAZRED
A Metanol Primarni alkoholi
B Aceton Ketoni
C Acetonitril Nitril
D Diklormetan Kloriran parafin
E Ogljikov disulfid Žveplove organske vezi
F Toluol Aromatični ogljikovodiki
G Dietilamin Amini
H Tetrahidrofuran Etrove vezi
I Etilacetat Ester
J n-Heptan Ogljikovodiki
K Natrijev hidroksid 40 % Anorganske baze
L Žveplena kislina 96 % Anorganske kisline
NOVO
M Dušikova kislina 65 % Anorganske kisline
N Ocetna kislina 99 % Organske kisline
O Amoniakova voda 25 % Organske baze
P Vodikov peroksid 30 % Peroksidi
S Fluorna kislina 40 % Anorganske kisline
T Formaldehid 37 % Aldehid

 

Zaščitni indeks permeacije glede na predpis EN 374:2016

 
ČAS PREBOJA ZAŠČITNI INDEKS
> 10 minut razred 1
> 30 minut razred 2
> 60 minut razred 3
> 120 minut razred 4
> 240 minut razred 5
> 480 minut razred 6

STROKOVNI VODNIK za zaščitne rokavice