Splošni pogoji prodaje in dobave podjetja SCHLOFFER in DREVENŠEK d.o.o. (v nadaljevanju SPP)

 

I. Veljavnost
Dobave, storitve in ponudbe našega podjetja se izvajajo izključno na podlagi teh SPP. Vse naše pravne izjave volje temeljijo na teh SPP. Ne priznavamo naprotujočih ali od naših SPP odstopajočih pogojev kupca, razen, če se pisno in izrecno strinjamo z veljavnostjo teh pogojev. Dejanja za izpolnitev pogodbe, kar se nas tiče, ne veljajo kot privolitev tistim pogojem pogodbe, ki odstopajo od naših SPP. Ti pogoji poslovanja veljajo kot okvirni dogovor tudi za vse nadaljnje pravne posle med pogodbenimi strankami.

II. Sklenitev pogodbe
a) Naše ponudbe se razumejo kot nezavezujoče in spremenljive. Od teh SPP ali drugih naših pisnih izjav volje odstopajoče ustne privolitve, dodatni ustni dogovori in podobno, še posebej takšne, ki jih podajo prodajalci, dostavljalci, itd., za nas niso zavezujoče. Vsebina naših katalogov, reklamnih objav, itd. ni sestavni del pogodbe, razen v primeru, da gre za izrecno sklicevanje na to vsebino.
b) Vsako naročilo se smatra kot sklenitev pogodbe, ko se izda potrditev naročila. Odpošiljanje ali izdaja izdelkov, naročenih s strani kupca, se prav tako smatra kot sklenitev pogodbe. V primeru na nas naslovljene ponudbe je ponudnik vezan na to pogodbo vsaj osem dni po prispetju ponudbe.

III. Cena
Vse naše cene se razumejo brez DDV. Če se med sklenitvijo pogodbe in dobavo povišajo stroški plač zaradi uravnavanj kolektivnih pogodb v dejavnosti ali sklepov znotraj podjetja ali zaradi spremembe drugih, za kalkulacijo pomembnih stroškovnih mest ali za pripravo storitev potrebnih stroškov, kot so materiali, energija, transport, zunanji sodelavci, financiranje, itd., smo upravičeni cene izdelkov ustrezno povišati ali znižati.

IV. Plačilni pogoji, zamudne obresti
a) Naši računi zapadejo za plačilo od trenutka prevzema izdelkov naprej. Sconto odbitek za predčasno plačilo ni dovoljen brez posebnega dogovora. V primeru zamude plačila, tudi pri delnih plačilih, prenehajo veljati vsi dogovori o sconto odbitku za predčasno plačilo. Za datum plačila kupca šteje dan dospetja plačila na naš poslovni račun.
b) V primeru zamude plačila smo upravičeni od datuma zapadlosti plačila naprej zaračunati zamudne obresti v višini 4 % zapadlega zneska. Pridržujemo si pravico do nadaljnjih zahtevkov, kot so višje obresti, iz naslova povrnitve škode.

V. Odstop od pogodbe
a) Če dobavljeni izdelek ne ustreza vašim pričakovanjem, ga vzamemo, v času 30 delovnih dni po prejemu izdelka, nazaj, pri čemer sobote ne štejejo kot delovni dnevi. Kot končni datum tega obdobja šteje datum odpošiljanja vrnjenega izdelka. Izdelke pošljite na vaše stroške na naslednji naslov:

SCHLOFFER in DREVENŠEK d.o.o.
Puhova ulica 6
SI-2250 Ptuj

Od kupca nakazano plačilo bo povrnjeno po prejemu nepoškodovanih vrnjenih izdelkov. Kupec je izrecno obvezan poravnati vse stroške v povezavi z vračilom izdelka in stroške dostave. Podjetje SCHLOFFER in DREVENŠEK d.o.o. je izrecno upravičeno, da v primeru, da se kupec ne drži zgoraj navedenega pravila, kupcu od zneska za povrnitev vplačila odšteje zgoraj navedene stroške in le delno povrne vplačani znesek.

V primeru vračila izdelka je kupec zavezan vrniti prejeti izdelek v originalni embalaži in podjetju SCHLOFFER in DREVENŠEK d.o.o. povrniti stroške za uporabo, vključno z odškodnino za iz uporabe izdelkov rezultirajoče zmanjšanje skupne vrednosti vrnjenih izdelkov. Pravica vračila izdelka ne velja za poškodovane, uporabljene, obrabljene, po meri izdelane, po naročilu izdelane ali potiskane izdelke.
b) Zraven splošnih zakonskih določil imamo pravico odstopiti od pogodbe tudi pri zakasnitvi prevzema izdelkov (Točka VII.) ali drugih pomembnih razlogih, zlasti pri sprožitvi stečajnega postopka za premoženje našega pogodbenega partnerja ali zavrnitvi predloga za sprožitev stečajnega postopka zaradi pomanjkanja premoženja za kritje nastalih stroškov. V primeru odstopa imamo pri zadolženosti kupca možnost izbire, da zahtevamo pavšalno povračilo nastale škode v velikosti 15 % od bruto zneska računov ali povračilo dejanske nastale škode.
c) Pri zakasnitvi plačila kupca smo razvezani vseh nadaljnjih storitvenih in dobaviteljskih obveznosti in upravičeni, da zadržimo pošiljke ali storitve, ki so še v teku in zahtevamo predplačila oz. zavarovanja plačil ali v določenih primerih po določenem časovnem roku odstopimo od pogodbe.
d) V primeru, da kupec brez upravičenega razloga odstopi od pogodbe ali neupravičeno želi razveljavitev pogodbe, imamo možnost izbire, da vztrajamo pri izpolnitvi pogodbe ali se strinjamo z razveljavitvijo pogodbe, pri čemer je v drugem primeru kupec zavezan, na našo željo, plačati povračilo škode v višini 15 % bruto zneska računov ali dejansko nastalo škodo.

VI. Stroški opomina in pobiranja plačila
V primeru zakasnitve plačila nam mora kupec povrniti nastale stroške opomina v višini pavšalnega zneska 9 EUR plus poštna pristojbina po izvršenem opominu kakor tudi stroške vodenja evidence dolgov za pol leta v višini 3,7 EUR. Povrniti nam mora tudi vse stroške, ki presegajo zgoraj navedene stroške in so nastali namensko zaradi pravnega zasledovanja zakasnelega plačila in pri tem potrebnih stroškov opomina in pobiranja plačila.

VII. Dobava, prevoz, zakasnitev prevzema
Naše prodajne cene ne zajemajo nikakršnih stroškov za dostavo, montažo ali postavitev izdelkov. Na željo in za dodatno plačilo pa te storitve izvedemo oz. organiziramo.

VIII. Prenos tveganja
Od trenutka oddaje izdelkov dostavni službi nosi kupec vso tveganje slučajne izgube, izginotja ali poslabšanja izdelkov.

IX. Rok dobave
a) Za izpolnjevanje obveznosti smo zavezani šele takrat, ko je kupec izpolnil vse njegove obveznosti, ki so potrebne za izvedbo, še posebej vse tehnične in pogodbene nadrobnosti, pripravljalna dela in pripravljalne ukrepe.
b) Upravičeni smo prekoračiti dogovorjene termine in dobavne roke za časovno obdobje do enega tedna. Šele po preteku tega obdobja ima kupec pravico po postavitvi določenega podaljšanega roka odstopiti od pogodbe.

X. Kraj izpolnitve
Kraj izpolnitve je Ptuj.

XI. Neznatne spremembe izpolnjene obveznosti
ali druge za naše kupce znosne spremembe naših izpolnjenih obveznosti oz. dobaviteljskih obveznosti veljajo vnaprej kot dovoljene. To velja še posebej za odstopanja, ki so pogojena z materiali (npr. dimenzije, barve, ipd.).

XII. Garancija in dolžnost preiskave in ugovora zoper kršitev procesnih predpisov med postopkom
a) Garancijske zahteve kupca izpolnimo, ko obstaja občutna pomanjkljivost, po naši izbiri - z zamenjavo, popravilom v primernem času ali zmanjšanjem cene. Zahteve za povračilo škode, ki ga kupec želi za namen odprave pomanjkljivosti, so lahko veljavne šele takrat, ko smo z izpolnjevanjem garancijskih zahtev v zamudi.
b) Prejete izdelke mora kupec nemudoma po dobavi, najkasneje pa v treh delovnih dneh pregledati. Pri tem opažene pomanjkljivosti nam mora kupec nemudoma, najkasneje pa v treh delovnih dneh po odkritju le teh, javiti v pisni obliki z opisom vrste in obsega pomanjkljivosti. Prikrite pomanjkljivosti je potrebno nemudoma, najkasneje pa v treh delovnih dneh po odkritju le teh, pisno sporočiti. Če katera prijava pomanjkljivosti ne bo podana ali ne bo podana pravočasno, veljajo izdelki kot odobreni.

XIII. Povračilo škode
a) Vsi zahtevki za povračilo škode proti nam so v primerih rahle malomarnosti izključeni. Obstoj rahle oz. hude malomarnosti mora oškodovanec dokazati.
b) Zahtevek za povračilo škode zapade po treh letih od prenosa tveganja
c) Pred priključevanjem ali prevozom tehničnih izdelkov za elektronsko obdelavo podatkov oz. pred namestitvijo računalniških programov je kupec zavezan, da zadostno zavaruje že obstoječe podatke na računalniški napravi, v nasprotnem primeru nosi sam odgovornost za izgubljene podatke kakor tudi za vso, v povezavi s tem, nastalo škodo.

XIV. Jamstvo za izdelke
Odškodninski zahtevki v smislu predpisov za jamstvo izdelkov so izključeni, razen v primeru, da upravičenec odškodninskega zahtevka dokaže, da je bila napaka povzročena v našem okolju in zakrivljena vsaj groba malomarnost.

XV. Lastninski pridržek in njegova uveljavitev
a) Vsi izdelki in stvari bodo od nas dobavljeni pod lastninskim pridržkom in ostajajo naša last do plačila v celoti.
b) Pri zahtevi za povračilo denarja oz. prevzem vrnjenih izdelkov ali stvari pod lastninskim pridržkom z naše strani lahko nastopi odstop od pogodbe, če je ta izrecno obrazložen. Pri prevzemu vrnjenih izdelkov smo - ne glede na nadaljnje pravice - upravičeni zaračunati nastale prevozne in manipulacijske stroške.
c) V primeru, da pridobitelj od nas dobavljene izdelke ali stvari pred izpolnitvijo vseh naših zahtev predela ali obdela, s tem ne pridobi lastninske pravice na njih. Mi pridobimo solastništvo na skozi to nastali novi stvari v razmerju vrednosti od nas dobavljenega blaga glede na vrednost drugega obdelanega blaga v trenutku predelave ali obdelave.
d) Blaga pod lastninskim pridržkom kupec ne sme niti zastaviti niti zaradi varnosti komu izročiti. Pri morebitnih rubežih ali drugem uveljavljanju s strani tretjih oseb je kupec dolžan izvesti veljavnost našega lastninskega pridržka in nas nemudoma obvestiti.
e) Le podjetnik, k katerega normalnemu poslovanju spada trgovina z od nas pridobljenim blagom, lahko do celotne poravnave terjane odprte nakupne cene blaga razpolaga z izvzetim blagom.
f) Kupec nosi celotno tveganje za izvzeto blago, še posebej za nevarnost propada, izgube ali poslabšanja.

XVI. Odstop terjatev
a) Pri dobavi pod lastninskim pridržkom kupec v tistem trenutku odstopa njegove terjatve napram tretjim osebam, če so te nastale zaradi odtujitve ali predelave našega blaga, do končnega odplačila naših terjatev. Če je kupec z njegovimi plačili napram nam v zamudi, je potrebno ločiti pri njem ustvarjene izkupičke in kupec ima te izkupičke zavedene izključno v našem imenu. Vse zahtevke na zavarovalnice je že v tistem trenutku odstopil na nas.
b) Terjatev proti nam se ne sme odstopiti brez naše izrecne privolitve.

XVII. Znesek obdržane kupnine
Kupec pri upravičeni reklamaciji, razen v primerih obratnega razvoja dogodkov, ni upravičen zadržati skupnega bruto zneska računov, ampak le ustrezni delni znesek računov.

XVIII. Izguba roka
V primeru, da mora kupec poravnati svoje obveznosti v obrokih, velja za dogovorjeno, da v primeru, če ne plača katerega izmed obrokov pravočasno, zapadejo vsi ostali obroki v takojšnje plačilo brez podaljšanega roka.

XIX. Avtorske pravice
Vse vsebine na teh spletnih straneh so avtorsko zaščitene. Besedila, slike, grafike so zajete pod avtorsko zaščito in ostalimi zaščitnimi uredbami, zakoni. Vsebine spletnih strani www.schloffer.si ni dovoljeno kopirati, distribuirati, spreminjati ali posredovati tretjim osebam brez našega dovoljenja. Kakršnakoli uporaba teh podatkov v podatkovnih bazah, množenje, distribuiranje, obdelava in katerakoli oblika komercialne uporabe teh vsebin kakor tudi posredovanje na tretje osebe - tudi v delih ali v predelani obliki brez pisnega dovoljenja odgovorne osebe podjetja SCHLOFFER IN DREVENŠEK d.o.o. ni dovoljena.

XX. Sodna pot, sodna pristojnost
Velja slovensko pravo. Uporabnost UN kupne pravice je izrecno izključena. Pogodbeni jezik je slovenski. Pogodbene stranke se dogovorijo za slovensko, državno sodno oblast. Za odločitev o vseh iz te pogodbe nastalih sporih je izključno pristojno krajevno sodišče v Ptuju.

XXI. Varovanje osebnih podatkov, sprememba naslovov in avtorske pravice
a) Kupec daje svojo privolitev, da lahko tudi v kupni pogodbi vključene osebne podatke za izpolnitev te pogodbe shranimo in obdelamo s podporo avtomatskih postopkov.
b) Kupec je zavezan, da nam sporoči spremembe njegovega osebnega ali poslovnega naslova, dokler pogodbeni obojestranski pravni posel ni izpolnjen v celoti z obeh strani. Če nam sprememb naslova ne sporoči, veljajo naše izjave kot dospele, če so poslane na zadnji dani naslov.
c) Načrti, skice ali druga tehnična dokumentacija so prav tako kot vzorci, katalogi, prospekti, slike in podobno naša intelektualna lastnina, za katero kupec nima pravice uporabe ali vnovčenja.

XXII. Salvatorična klavzula
Če bi bila ali postala posamezna določila teh SPP v celoti ali delno neučinkovita ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost pogojev v preostalem delu SPP.

 
 

SPOŠTUJEMO VAŠO ZASEBNOST

"Da bi bila vaša osebna nakupovalna izkušnja pri Schlofferju čim bolj prijetna, uporabljamo piškotke, vključno s piškotki tretjih oseb. Kliknite ""Sprejmi vse"" da se strinjate z vsemi piškotki in greste neposredno v našo spletno trgovino oz. kliknite na ""Nastavitve piškotkov"" za podroben opis piškotkov Te nastavitve lahko spremenite kadar koli pod ""Piškotki"" v nogi.
Tukaj lahko zavrnete vse piškotke."

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

"Da bi bila vaša osebna nakupovalna izkušnja pri Schlofferju čim bolj prijetna, uporabljamo piškotke, vključno s piškotki tretjih oseb. Kliknite ""Sprejmi vse"" da se strinjate z vsemi piškotki in greste neposredno v našo spletno trgovino oz. kliknite na ""Nastavitve piškotkov"" za podroben opis piškotkov Te nastavitve lahko spremenite kadar koli pod ""Piškotki"" v nogi.
Tukaj lahko zavrnete vse piškotke."

Bistvenega pomena

Te tehnologije so potrebne za omogočanje osnovne funkcionalnosti spletnega mesta

Ime
Schloffer session id
Ponudnik
Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Namen
Benutzersitzung identifizieren und Warenkorb speichern.
Varstvo podatkov
https://www.schloffer.eu/info/datenschutz
Ime piškotka
PHPSESSID
Trajanje piškotka
Sitzung
Ime
Google Tag Manager
Ponudnik
Google LLC
Namen
Verbesserung des Nutzerlebnisses.
Varstvo podatkov
https://policies.google.com/privacy

Analytics

Te tehnologije nam omogočajo analizo uporabe spletne strani, da izmerimo in izboljšamo učinkovitost.

Ime
Google Analytics
Ponudnik
Google LLC
Namen
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
Varstvo podatkov
https://policies.google.com/privacy
Ime piškotka
Name _ga,_gat,_gid
Trajanje piškotka
2 Jahre

Mediji

Videoposnetke nalagamo preko Youtube. Tukaj lahko odklenete vse videoposnetke.

Ime
Youtube
Ponudnik
Google LLC
Namen
Video-Streaming
Varstvo podatkov
https://policies.google.com/privacy